maart 1824, rapportage directeur

Op 22 maart 1824, invnr 69, rapporteert de directeur eerst over ziekten en geneeskunde op de schans en daarna over andere aspecten, die ik door streepjes en vet even van elkaar afgescheiden heb:

Tot aanbrengen van meerder versche lugt in de zalen heb ik zo als ik reeds de eer hadt te berigten, kleine raampjes onder de zolders in de buiten muren der zalen doen maken en de kagchels laten wegnemen.

De rogge op het veld staat zeer goed als mede de klaver. Een en ander was daar dit vroeger nodig scheen overgemist.

Het veld is daar in een goede staat, de nieuwe bepalingen omtrendt de opbrengst en kosten der koeijen zijn in werking gebragt. De werkzaamheden aan de ontginning van hoeve N12 en 13 worden geregeld voortgezet.

Alle vrouwen, welke tot den veldarbeid geschikt zijn gaan naar buiten waar door de fabriekarbeid welke men gedurende de maanden december, januari en februari verpligt was te geven, veel verminderdt, en het evenwigt dat verbroken was, blijkens bijgaan­de nota spoedig zal hersteld zijn.

De fabriek arbeid wordt nog maar zeer middelmatig verrigt, de peilakens en linnens te Ommerschans gefabriceerd zijn niet alleen veel minder in kwaliteit dan die in de vrije kolonien geweven, maar voldoen nauwelijks aan hunne bestemming.

Daar intusschen deze fabriek nu ook reeds een jaar en langer is gevestigd moet ik dat aan den Direktie van den OnderDirekteur Honing toeschrijven; ik heb hem daar over onderhouden, en hoop dat dit van invloed zal zijn. De geldelijke rekening in die fabriek zal voorts in het algemeen een goed resultaat opleveren.

De bakkerij werkt geregeld en met een goed gevolg. Hoewel de rogge en aardappelen tot een hogere dan tegenwoordige marktprijs daar kol. N5 aan de bakkerij worden afgeleverd, kan het brood naar de gewone zetting van Ommen worden verkogt.

De inhouding van de verdiensten voor onderscheiden fondsen geschied naar de laatste bepalingen. Dit heeft eene goede uitwerking op  de kosten van veldarbeid en grondontginning en de uitgaven voor de andere fondsen staan in meer evenredigheid dan te vooren met de kredieten voor dezelve.

De administratie is nog niet zo goed gevestigt als men reden heeft te verlangen. Zij is thans weinig agter uit, maar men werkt zonder genoegzaam grond en oordeel, dat veroorzaakt grote moeite en gedurig oponthoud in de algemene afdoening van zaken, van de telkens herhaalde inligtingen, in de gronden waar op de administratie te Ommerschans berust, in de inrigting dat elk geëmployeerde van af de Adjunkt Direkteur tot de zaalopzieners en wijkmeesters zijn eigen zaak kent en doet, verwagt ik eindelijk de gewenschte uitwerking.

De kerk is tot zolderhoogte opgetrokken en de werkzaamheden aan dezelve worden voortgezet, zo dat spoedig in deze behoefte zal zijn voorzien.

De school wordt door de kinder vlijtig bezocht en veele maken goede vorde­ringen, sommige die nimmer een school gekend hebben beginnen te lezen en schrijven.


Door de aanstelling van de zaalopziener van Midlum tot onder Direkteur is een plaats open gevallen. Ik zal dezelve door eene op het Algemeen Bureau geemployeerde (Donninger) provisioneel doen vervullen en derzelve op eene volgende voordragt tot aanstelling etc. van geemployeerden plaatsen.

De meeste der zaalopzieners en wijkmeesters voldoen geheel aan hunne bestemming. De zaalopziender Wenninger hadt zich aan dronken­schap schuldig gemaakt en is daar voor met mijne voorkennis opgelegd om 14 dagen zonder verdiensten zijne functie waar te nemen.


De boer Meder is beschuldigd en door de Raad van Toezicht te Ommerschans overtuigd, van twee schepels aardappelen den Maatschappij toebehorende te hebben verkogt. Ik heb gezegd dit ter kennis van de Perma­nente Kommissie te zullen brengen, zo als ik de eer heb bij deze te doen; waardoor hij en de overige, bijzonder Westerveld die mede onder verdenking van kwade trouw ligt, zeer bevreest geworden zijn van naar deze kolonie te worden terug gezonden en ik geloof derhalve dat dit reeds een gunstige uitwerking gedaan heeft.

 
Bijgevoegd is een nota van betaalde lonen aan de Ommerschans voor de maanden december tot februari.

Zie voor meer over F.C. van Midlum deze pagina.

Zie voor meer over zaalopziener Donninger deze pagina.

Zie voor meer over zaalopziener Wenninger deze pagina.

Zie voor meer over de proefkolonist en hoevenaar Meder deze pagina.

Zie voor meer over de proefkolonist en hoevenaar Westerveld deze pagina.