Franciscus Adam Kraemer, employé

Franciscus Adam Kraemer werd geboren op 23 november 1776 (opgave bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid), was Rooms-Katholiek en afkomstig uit Nieuwpoort (Zuid-Holland of West-Vlaanderen?).

 

Op 19 september 1824 schrijft directeur der koloniën Wouter Visser aan de permanente commissie, Drents Archief, toegang 0186 invnr 70:

Verder heb ik de eer de Permanente Kommissie te berigten dat ik naar aanleiding hare missive dd. 24 july N332 nader en zeer gunstige informatien omtrendt de persoon van F.A. Kraemer, geemployeerd bij het garnizoens hospitaal te Nieuwpoort heb bekomen, en ik ten gevolge daarvan hem heb aangeschreven zich als nu zelven aan de Permanente Kommissie te adresseren, met toezegging van te zullen worden geplaatst, hopende dat hier omtrendt niet zal worden gedifficulteerd.

 

Daarop schrijft Franciscus Kraemer zelf op maandag 4 oktober 1824, Drents Archief, toegang 0186 invnr 71:

Ter beantwoording eener ontvangen missive van den Heer Visser, Direkteur der kolonien te Frederiksoord, van den 28e 7ber jl. no. 274a, heb ik de eer UHEGest: Heeren te informeren, dat ik als ziekenvader in de garnizoens ziekenzaal te Nieuwpoort door ZE den Heer Kommissaris Generaal van Oorlog, aangesteld ben, en mijne overplaatsing bij de Maatschappij van Weldadigheid aan ZE zal behooren verzocht te worden, en dat er geene difficulteiten aan mijne zijde bestaan, om den plaats van zaalopziener, waarmede UHEGest: mij wel gelieven te begunstigen, aanteneemen, verzee­kerende UHEGest: van mijne nauwkeurigste naakoming in het verrigten van mijne pligten.

 

Franciscus Adam Kraemer arriveert op 1 november 1826 in Ommerschans waar hij als ambtenarenvader werd ingeschreven. Hij werd eerst aangesteld als zaalopziener en in 1832 als opziener in het hospitaal van Ommerschans. Hij verdiende fl. 5,20 per week en op 1 april 1827 was zijn salaris fl. 270,40 per jaar, waarvan fl. 65 in koloniale munt. Dit was op 15 juli 1832 nog hetzelfde. Hij overleed Veenhuizen (gem. Norg) 31 juli 1844.

Hij trouwde Stad Ommen 10 jan. 1835 Johanna Boers (1777-1840), weduwe van de opziener J.F. Schnatz, zie aldaar.

Hij staat vermeld op folio 18 van het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997) en folio 38 van het personeelsregister 1834-1859 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 998).

Volgens die laatste wordt Franciscus Adam Kraemer ontslagen bij besluit van 27 december 1841 N2 en opgevolgd door de veteraan Jacob Steeling.
Bijgeschreven is ‘Kraemer ontslagen en Steeling in zijne plaats benoemd, zie 27 dec 1841 N2, met bepaling dat laatstgenoemde de eerstgenoemde van huisvesting en voeding zal voorzien’.

Bronnen: Bevolkingsregister Ommerschans Ambtenaren 1832-1835, deel 75, bl. 005; Dito 1837-1843, deel 76, bl. 003; Dito 1843-1859, deel 25, bl. 5; Dito 1844-1847, deel 23, bl. 103; Burgerlijke Stand Norg (via Drenlias.nl).

5 augustus 2013, Michel R. Doortmont
e-mail: m.r.doortmont@rug.nl