24 juni 1823, bouw en administratie

Op 24 juni 1823, invnr 65, schrijft de directeur der koloniën dat hij bestek en tekeningen (beiden helaas niet teruggevonden) van de nieuw te bouwen zaken bij de schans wil hebben en heeft hij de oplossing gevonden voor de administratieve achterstand:

Bij bovengenoemde missive der Permanente Kommissie het bouwen van een hospitaal en werkhok(?) te Ommerschans overeenkomstig de begrooting en tekening daarvan door ZHEdGestr. den Heer 2e Adsessor ingezonden, geaprobeerd zijnde, neem ik de vrijheid haar te verzoeken mij die tekening alsmede de begroting terug te zenden, alzoo daarvan, om de kortheid des tijds, geen kopie is genomen. Ik zal daar van desverkiezende afschrift aan de Permanente Kommissie doen toekomen.

De Heer Adjunct Directeur von Hoff heeft het retard in Zijn WE Gestr. administratie lang en misschien met eenig regt aan de nieuwheid en menig­vuldige werk in de administratie toegeschreven.

Thans schijnt ZWEdGestr. met mij van gevoelen te worden dat de grootste schuld in dezen bij den boekhouder Greven te zoeken is.

Ik neem dus de vrijheid de Permanente Kommissie voortestellen, om zoo dra een geschikt boekhouder op het Algemeen Bureau voorhanden is of wel een ander mogt aangekomen zijn, om Greven te remplaceren, zulks te doen plaats hebben;

en ten einde hem met zijn talrijk huisgezin niet geheel zonder bestaan te laten, hem op het Bureau te emploijeren, alwaar hij onder gedurig en strenger opzicht van den Heer Falck geplaatst, misschien aan zijn bestemming zal voldoen.

 

Zie voor meer over boekhouder Greven op deze pagina. Het besluit hem over te plaatsen wordt 30 juni 1823 genomen.