Jac. de Rooy, employé

Jac. de Rooy is blijkbaar eerst zaalopziener, daarna vanaf september 1824 boekhouder van Ommerschans-buiten en vanaf september 1825 boekhouder van Ommerschans-binnen.

Er is een notitie dat hij ‘ex-sergeant van bataillon no. 33’ is en dat hij 19 december 1822 wordt voorgesteld door adjunctdirecteur Hoff.

Op 6 september 1824 komt hij voor in een besluit van de Permanente Commissie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 960):

De Perm. Komm. van Weldadigheid, overwegende dat nog onvervuld is de post van boekhouder binnen de Ommerschans;
overwe­gende dat voor het magazijn in dat etablissement een afzonderlijk geëmploy­eerde benoodigd is, om de uitgebreidheid der werk­zaamheden bij hetzelve;
besluit:
(…)
– J. de Rooy, zaalopziener in het bedelaars etablissement wordt benoemd tot boekhouder buiten de Ommerschans, op een wekelijksch salaris van ƒ6:-; zullende hij zich moeten stellen onder toezigt van derzelfs voorganger, den thans benoemden boekhouder binnen Morriën.

J. de Rooy is een van de ondertekenaars van het verslag van de ‘Raad van Discipline in de kolonie N5’ die bijeenkomt ‘wegens de ingebragte beschuldigin­gen van den Heer Onderdirecteur en den wijkmeester Van Blanken omtrent de continueel slegte gedragingen en oneerlijkheid van den landbouwende kolonist J.C. Westerveld gehouden op den 17 february 1825‘.

Dat verslag wordt 2 maart 1825 door directeur Visser aan de Permanente Commissie gestuurd (Drents Archief, toegang 0186, invnr 72).

Op 13 september 1825 wordt hij bevorderd volgens het ‘Besluit houdende benoeming en verplaatsing van koloniale geemployeerden van 13 september 1825 N3’ (Drents Archief, toegang 0186, invnr 961):

De Permanente Kommissie van Weldadigheid, willende voorzien in de vervulling der vacatures, ontstaan door de benoeming van H. Morrien tot geëmployeerde bij de Adjunct-Direkteur der administratie en van F. van Boven tot provisioneele boekhouder in kol no 3
heeft besloten:
Art. 1
Den boekhouder de Rooy van kol no 5 te benoemen tot boekhouder van de Ommerschans op een tractement van f 7- ’s weeks in te gaan met den dag waarop hij zijne nieuwe functie zal aanvaarden.

Het is onbekend hoelang De Rooy blijft. Als in 1828 het personeelsregister invnr 997 wordt aangelegd is hij niet meer in dienst.