Haaije Hoogstra, employé

Haaije Hoogstra is vanaf mei 1823 onderwijzer op de Ommerschans. Hij wordt genoemd in De bedelaarskolonie op blz 173-174, 290, 304 en in De strafkolonie op blz 95-96, 111, 121, 132-134, 153, 160-166, 241, 246, 265, 281-282 en 308.

Volgens latere registers komen hij en zijn gezin op de Ommerschans aan op 27 mei 1823 en komen ze dan van Sleen. Haaije Hoogstra zou zijn geboren 11-1-1795 te Loppersum.
Zijn aanstelling wordt vermeld in het designatieregister augustus 1823 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1395).

Op 20 december 1823 schrijft directeur Visser over Hoogstra aan de Permanente Commissie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 67) dat hij op het moment drie gulden per week verdient. En:

Deze geem­ployeerde neemt zijne functien met de meest mogelijke ijver waar, zoo dat den ondergeteken­de in alle opzigte reden heeft over zijne verrigtingen te vreden te zijn. De ondergetekende stelt alzoo voor, om deze persoon het aan den schoolmeester toegestane salaris, gelijk aan dat van zaalopzieners ad ƒ2,50 in geld en ƒ2,70 in verstrekking ’s weeks te akkorderen.

Daarop besluit de Permanente Commissie op 31 december 1823 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 960):

Den schoolonderwijzer, H. Hoogstra, wordt mede om de getrouwe waarne­ming zijner bediening verhooging van salaris geakkordeerd, en hetzelve mitsdien gebragt op ƒ2,50 in geld en ƒ2,70 in verstrekkingen ’s weeks.

Hij komt voor op folio 17 van het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997) en op folio 33 van het personeelsregister 1834-1859 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 998).
Daar wordt vermeld dat hij bij besluit van 21 juli 1829 N17 f 25,- per jaar extra krijgt om op te treden als voorzanger en bij besluit van 4 mei 1830 N21 f 78,- per jaar als ‘opziener der strafkolonie’.

Haaije Hoogstra is getrouwd met Geertien Kamps, geboren 26-01-1794

Ze komen op de Ommerschans aan met twee kinderen:
– Trijntje Hoogstra, geboren op 06-03-1822; zij vertrekt op 01-02-1840.
– Hillegonda Lamine Hoogstra, geboren op 26-01-1823; zij vertrekt op 21-06-1841; later trouwt zij met Cornelis Postema.

In het boek van Albert Piel dat op de site van de hv Avereest staat, wordt een besluit van de Permanente Commissie van 12 November 1849 genoemd:
Bestraffing van den onderwijzer H.Hoogstra te Ommerschans uit hoofde van dronkenschap.
De kwestie waar het hier over gaat, staat op deze pagina.

Haaije Hoogstra overlijdt 16 mei 1875. Hij wordt evenals zijn echtgenote begraven op de begraafplaats van de Ommerschans en is een van de weinigen daar met een grafsteen.