Justus David Fanners, employé

Justus David Fanners is in 1823/24 kortstondig zaalopziener op de Ommerschans.

Er is ‘ergens’ een notitie dat hij een ex-lancier is van het voormalig regiment lanciers en dat kapiteint Hoff hem heeft voorgesteld. De rest is beter gedocumenteerd:

Besluit dd 15 maart 1823 van de Permanente Commissie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 960):

De Perm. Komm. overwogen hebbende de voordragt van den Heer Direkteur der kolonien van den 8 dezer maand, omtrent het ontslag, de definitieve aanstelling, bevordering en verplaatsing van eenige koloniale geemployeerden;
Tot opziener eener zaal in het bedelaars etablissement wordt bij dezen aangesteld de persoon van J.D. Fannert op het gewoon wekelijksch salaris van ƒ2,50 in geld en ƒ2,70 in verstrekkingen.

Besluit dd 6 september 1824 van de Permanente Commissie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 960):

Overwegende dat de leden der P.K., welke zich onlangs in den kol. hebben bevonden, zich genoodzaakt hebben gezien om den zaalopziener Fanner uit hoofde van zijne ongeschiktheid als om de verre­gaande oneenig­heden tusschen hem en zijne Adjunkt dadelijk te verwijde­ren, heeft besloten:

Uit den dienst der Maats. wordt gedemitteerd de zaalopziener in het bed. etablissement D. Fanner; en in zijne plaats benoemd de persoon van Quiri­nus van Esselbrugge, op het gewoon salaris.