eerste transport Sepp aankomst 15 februari 1823

Eerste transport Sepp dat 15 februari 1823 vanuit Amsterdam op de Ommerschans aankomt, beschreven in De bedelaarskolonie p 139-142, Amstelodamum 1965 p 106 ev en de Star van april 1823 p 295 ev:

A 444 Lammert Mooij
A 445 Anna Elisabeth Kels
A 446 Jan Frederik Tinberg
A 447 Jozeph Middelkoop
A 448 Pieter Pietersen
A 449 Jacob Gabriel Manché
A 450 Jan Frederik Siewers
A 451 Jan Coenraat Wulpman
A 452 Johannes Hendrik Kellerman
A 453 Maria Guindt
A 454 Johannes Hendrik Kellermans
A 455 Lodewijk Gerwerot
A 456 Hendrik Herman Zegers
A 457 Arij Rietveld
A 458 Lodgerdina de Wit
A 459 Maria Rietveld
A 460 Eppo Jans Grafhuis
A 461 Johannes Hendrik Hertz
A 462 Jans van der Helder
A 463 Hendrik Brinkhof
A 464 Evert Everts
A 465 Pieter Luitjens
A 466 Johannes Pieter Mulder
A 467 Coenraad Frederik Andries Weiman
A 468 Hamanus Versema
A 469 Cornelis Blom
A 470 Peter Vermijlen
A 471 Johannes Herpen
A 472 Thomas Herpen
A 473 Theodorus Voghem
A 474 Johannes Montenij
A 475 Jan Meijerhoven
A 476 Gerrit Wertwijn
A 477 Daniel Ghunter,
A 478 Christiaan Sluiter
A 479 Johanna Erk
A 480 Maria Hulst
A 481 Elisabeth Kuilkes
A 482 Anna Haakstroom
A 483 Sofia Hagenberg
A 484 Johanna Wimmers
A 485 Johanna Verhagen
A 486 Cornelia Vaartmans
A 487 Aagje VaaderLandlief
A 488 Elisabeth Roller
A 489 Dirkje Dina Riegen
A 490 Adriana Martsenski
A 491 Johanna Margaretha Kap
A 492 Antje P Bonstra
A 493 Maria Pironne
A 494 Adriana Jongeneel
A 495 Elisabeth Gunthard
A 496 Jacoba Christiaanse
A 497 Johanna Harmsen
A 498 Antje van den Broeck
A 499 Catharina Maria de Jong
A 500 Hendrika Zangers
A 501 Cornelia Breuwer
A 502 Maria Sibella van der Heide
A 503 Chrisje Slinger
A 504 Hendrik Hemme