Jacobus de Snijder, bedelaar

Jacobus de Snijder hoort tot de groep die 4 november 1822 aankomt vanuit het gesticht te Brugge. Hij wordt ingeschreven als Jacobus Snijers en krijgt bedelaarsnummer A 248. Hij wordt ´den 27 januari 1823 vermist, den 1 februari van hetzelve terug´.

Brief van de gouverneur van Overijssel aan de burgemeester van Ommen dd 14 mei 1823, gemeentearchief Ommen, ingekomen stukken 1823-1824:

Zwolle, 14 mei 1823

Zekere Jacobus de Snijder, loteling van 1822, uit de stad Bruggen, provincie WestVlaanderen, thans zich, als kolonist, in de Ommerschans bevindende, is naar inhoud eener bij mij ontvangene missive van Zijne Excellentie den Minister van Binnenl Zaken en Waterstaat van de 7e dezer, en volgens aan Zijne Excellentie gedane opgave van den Heer Gouverneur van WestVlaanderen, in den voorleden jare, wegens gebrek aan de vereischte lengte, voor één jaar vrijgesteld, doch heeft zich dit jaar bij de eerste zitting van de Militieraad, niet gesisteerd,

dan vermits het mogelijk zij, dat hij alsnog te klein is, en in dat geval, eene reis naar Bruggen overbodig zoude zijn, zoo nodig ik UEd op verzoek van Zijne Excellentie den Minister van Binnenl Zaken en Waterstaat uit, hiervan mededeeling te doen aan den Heer Adjunct Directeur van voorzeide kolonie, en voorts binnen den tijd van acht dagen, denzelven naauwkeurig in Uwe tegenwoordigheid te doen meten, daarvan behoorlijk proces verbaal optemaken, en dadelijk alhier intezenden, om vervolgens aan Zijne Excellentie den Minister voornoemd toegezonden te worden.

 

Brief van adjunct-directeur Hoff aan de burgemeester van Ommen dd 17 mei 1823, gemeentearchief Ommen, ingekomen stukken 1823-1824,:

Ommerschans, 17 mei 1823

UWEed schrijven dd 15 dezer met het opontbod van Jan de Snijder, om gemeeten te worden, niet dan heeden ontvangen hebbende heeft die persoon niet ter gezetten tijd voor UWEed kunnen verschijnen.

Ik verzoek UWEed om denzelven in den achtermiddag over??, nog ?? te willen doen meeten, ten einde hij nog een andren dag moetende overkomen niet te veel tijd verzuime.

Daar ik de inhoud van UWEed geeerde dd 23 april destijds aan de directie heb meedegedeeld, zonder tot nu toe eenige instructie daaromtrent ontvangen te hebben, zoo doet het mij leed, als nog de gevraagde opgaaf niet te kunnen geven.
Ik heb de eer… enzovoort
von Hoff

 

Blijkbaar is hij ook in 1823 nog niet lang genoeg, want er is geen melding dat hij in militaire dienst gaat. De volgende vermelding in het stamboek luidt dat hij is gedeserteerd 18 juli 1823.