Marie Thérèse Rayé, bedelaar

Marie Thérèse Rayé behoort tot de groep van tachtig personen die op 3 november 1822 op de Ommerschans aankomen vanuit het gesticht van Kameren bij Brussel, het werkhuis van de provincie Zuid-Brabant, wier aankomst wordt genoemd op pagina 103 van De bedelaarskolonie. Er is een lijst van alle deelnemers aan dat transport.

Marie Thérèse Rayè wordt met naam genoemd in De bedelaarskolonie blz 103-104, 115-116, 171-172. Ik heb hier nog niet alle stukken over haar opgenomen, sommige volgen nog.

 

Voormalig onderdirecteur Fenner geeft zijn visie op de gebeurtenissen rond Marie Thérèse Rayé die tot zijn ontslag zullen leiden.

 

Op vrijdag 22 augustus 1823 schrijft de permanente commissie aan de minister van Binnen­landse Zaken over Marie Thérèse Rayé , invnr 354:

Ten aanzien van het daarbij verlangde berigt hebben wij de eer ons te refereren tot de hierbij kopielijk gevoegde ophelderende nota: van den Heer Adj. Direkteur belast met het beheer over het etablissement aan de Om­mer­schans.

Wij voegen daarbij nog dat een onzer medeleden zich naar de Ommerschans heeft begeven, ten einde aldaar plaatselijk onderzoek te doen, en dat dit onderzoek volkomen het berigt van den Heer Adjunkt Direkteur heeft bevestigd.

Twee andere medeleden hebben zich vervolgens geadvisteerd met eenen medeci­nea doctor; opnieuw derwaards begeven, ten einde nog­maals den toestand van Marie The­rèse Rayet te onderzoeken.

Het is hun geble­ken, dat die vrouw ofschoon uitwendig(?) zeer goed tot werken in staat toe­scheen, en verklarende daartoe – indien zij in vrijheid gesteld wierdt – bereid te zijn, echter volhield, als bedelaresse beschouwd wordende, niet te zullen werken, voorgevende dat zij nimmer gebedeld had en op eene arbitraire wijze in het bedelaarsgesticht te Kamenen geplaatst was.

Dit haar besluit was zoo onwrikbaar, dat reeds vroeger alle middelen van overreding, zoo niet door deze Adj. Direkteur als door den R.K. pastoor vruchteloos waren aange­wend, en dat zij het voedsel, hetwelk haar onder voorwaarde van eenig werk, hoe ge­ring ook, de verrigting gedurende omtrend(?) drie maal vier en twintig uuren hebbende geweigerd aantenemen, verklarende slegts eene pistool te verlangen om zich het leven te benemen.

Den gemelde medicinea doctor was van gevoelen, dat dit denkbeeld bij haar zoodanig de overhand genomen had, dat zij op dit punt niet anders dan als waarschuwing behoorde te worden beschouwd.

Wat nu ons advys omtrent Felix Poels betreft, zoo zouden wij meenen dat het alles­zins gepast en ten voorbeelde van anderen alleszins nuttig zoude zijn, dat hij naar de Ommerschans terug gevoerd wierd.

 

Bijgevoegd is een in het Frans gestelde (vermoedelijk ten behoeve van het bedelaarsgesticht in Brussel) verklaring van adjunct-directeur Georg Hoff, gedateerd 22 mei 1823, en later gekopieerd door de directeur der koloniën Wouter Visser:

Marie Therese Raijet avoit declaré des son arrivee dans etablissement qu’elle ne travail­leroit pas.

Tous les moyens de persuasion ons été epuises pour ebranler l’opiniatreté avec la quelle elle refusoit nettemant de se charger de la plus petite tache, soit pour le travail dans les champs, soit pour filer ou tricoter, elle meme ayant declaré d’être tres habile en toute sorte de metier de femmes.

Le sousigné reussit a lui arracher la promesse qu’elle croit travailler, sitot qu’on lui aurais procuré l’extract mortuairer de son enfant; pour la mort du quel elle desoit avoir été enfermée dans la maison de la Cambre.

Une lettre a été ecrite pour cela au Directeur de la dite maison.

Dans la reponse avec la quelle le Directeur de la Cambre envoya l’extract mortuaire demandé, il était dit, que le dit Directeur etait d’avis qu’il faudroit redui­re la dite Rayet par la force plutot que par douceur, attendu que son obstination, a ne pas travailler derivait plutot de sa mauvais tête que de toute autre cause.

Un conseil de discipline composé de sept employés de la colonie fit paroitre la dite Rayet devant lui.

On lui communiqua l’extract mortuaire de son enfant duemant legalisé.

Sur la representati­on lui faite que jusque la elle avoit été naurie son s’avoir rien gagné et qu’on avoit satisfait jusqu’a ses caprices meme sous condition que cela fait elle se soumetzaeaix loux eta­blis, elle a declaré de nouveau, qu’ayant changé d’avis elle ne travailleroit pas; le con­seil de discipline jugea qu’il lui serait journal­lement aux appels demandé de se charger de quelque travail, et que chaque fois son refusseroit puni de 10 coups de baquettes sur ses fesses, jusqu’a ce qu’elle ait changé d’avis, ce qui a été execute pendant 3 jours. n’ayant pu vaincre l’obstination de cette fem­me par ce moyen, on a encore fait l’epreuve de la laisser a jeune pendant 36 heures dans la prison ordninaire.

On n’a rien obtenu d’elle non plus, et depuis ce tems elle reste dans la salle de discipline.

Voila l’example que Felix Poels a cité pour prouver que pour les moindre fautes on etait regalé distraitements les plus durs. Pour ce qu’il dit des travaux aux quels les colonis sont tenus, il n’y a rien a redize.

D’apres les reglements de la colonie tout colons doit gagné sa vie par les travaux, soit de fabriqué, soit de labourage.

Les derniers sont les plus avantageus, pour les colons et Felix Poels bon ouvrier à beaucoup gagné avec.

Par cette raison sa position a été une de plus avantageuse; ayant toujours assez sur gagné, pour acheter des vivres au dessus de la portion ordinaire, la quelle quesique(?) plus que sufficante pour la nouritive d’un homme ne sauvoit cependant pas être exqui­se un surabondante, ou qu’elle ne coutoit alors au colons que 4½ cents par finis, de­vant être reglé d’apres les moyens de ceux qui par manque de forces ne sauvoient pas payer plus que cela.

Pour les regueux de la saisons à la quel­le Poels pretend que les colons soient conti­nuellement exposé, il est clair que tout culti­vateur doit être habitué a ne pas quitter le travail pour une bourasque qui survient.
Ommerschans ce 22 maij 1823
L’adjunct Directeur von Hoff
pour copi conform le Directeur Visser