Johanna van der Meiden, bedelaar

Voorafgaand aan haar opzending naar de schans komt Johanna van der Meiden voor op een ‘Nominatieve Staat van Personen, welke voegzaam naar de Colonien der Maatschappij van Weldadigheid kunnen worden opgezonden’, welke lijst op 4 juni 1823 te Nijmegen is opgesteld door een commisaris van politie met de verklaring ‘Deze bovenstaande vier en twintig personen, hebben zig aangegeven na de Ommerschans te willen gaan, wijl enige derzelve ofschoon bedeeld, verklaren niet te kunnen leven, en de overige uit hoofde harer jongheid gene bedeling hebben, ook niet kunnen bestaan’.
Johanna van der Meiden staat daarop vermeld samen met haar zus Maria van der Meiden als ‘onbekend’ waar zij geboren zijn, respectievelijk 36 en 34 jaar, in de kolom ‘uit welke fonds en hoeveel zijn trekkende’ staat ‘4 stuiver, Alg Bestuur’ en bij de ‘Aanmerkingen’ staat ‘Beide Regiments kinderen zijnde, is haar geboorteplaats onbekend, dog wonen meer dan 25 jaar alhier, terwijl haar kind oud 9 jaar, zijnde een meijsje, hier geboren is, met name Hendrika, zijnde het kind van Maria’.
( Regionaal archief Nijmegen, Oud Secretarie Archief Nijmegen, invnr 10721_1)

Johanna van der Meiden wordt 8 augustus 1823 de Ommerschans binnengebracht door Nijmegen. Zij krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 1057.
Volgens die inschrijving is zij geboren 1 mei 1797 te Nijmegen, als dochter van Johannes van der Meiden en Drika van der Mast.
Johanna van der Meiden is vijf voet lang, heeft een ovaal aangezicht en een plat voorhoofd, bruine ogen, ronde kin, bruin haar en geen bijzondere kenmerken.

Haar inschrijving loopt door in het boek gemerkt F, maar dat heb ik niet ingezien.