Barta van der Bord, bedelaar

Barta van der Bord wordt 10 mei 1824 binnengebracht door het schoutambt Ommen. Ze krijgt op folio 376 van het stamboek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 554.
Volgens die inschrijving is Barta van der Bord geboren in 10 mei 1801 te Brussel, als dochter van een onbekende vader en Maria Lomé, en heeft zij het laatst gewoond in Brussel.
Barta van der Bord heeft een rond aangezicht en een breed voorhoofd, blauwe ogen, kleine mond, ronde kin, blond haar en geen bijzondere kenmerken.

Zij baart, na zeven maanden, een zoon:

– Jan Baptist van der Bord, geboren 21 december 1824, krijgt op folio 434 van het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 912.
Hij behoort tot de eerste kinderen die op de schans geboren worden en staat op de lijst van de eerste veertien op de schans geboren kinderen.
Jan Baptist van der Bord zal 20 juni 1825 overlijden.

Barta van der Bord wordt met naam genoemd op blz 107 van De bedelaarskolonie en zonder achternaam op blz 262.

Zij komt ook voor in een brief van de permanente commissie aan de gouverneur van Noord-Brabant dd 9 maart 1826, Drents Archief, toegang 0186, invnr 358:

Op het bekomen, bij UwHEdG missive van den 13 january jl A N 4, voor nadere inlichtingen en berigten, aangaande de twee transporten bedelaars van 14 augustus 1824 en 2 mei 1825, nader onderzoek gedaan zijnde, naar de werkelijke aankomst en de tijd van arrivement in de Ommerschans der bij gemelde missive bedoelde personen, heeft die eene volkomene opheldering van het ten deze plaats gehad hebbende verschil ten gevolge gehad.
Zoo is gebleken dat Bartina van den Berg op het stamboek verkeerdelijk onder den naam van Bart van der Bord was ingeschreven, daar zij eigenlijk genaamd is Bartina van den Borg,- dat Maria van den Bosch niet aldus maar, gelijk zij op het stamboek is ingeschreven Catharina op den Bosch geheeten is, en dat die beiden werkelijk op den 22 aug 1824 uit Noord-Brabant opgezonden zijn, doch niet als nieuw opgezonden bedelaars, maar als herhaaldelijk uit de Ommerschans gedeserteerden.
De personen Pieter Oerlemans en Jan Franciscus op de Beek zijn mede in vorige jaren successievelijk het etablissement ontvlugt en telkens teruggebragt; zoo dat ook hieromtrent onze vorige aanmerkingen voor opgeklaard of vervallen kunnen worden beschouwd; terwijl wij UwHEdG dank zeggen voor de hieromtrent ons gegevene inlichtingen.

 

29 juli 2013, WS