Wegens kwade streken en dreigementen, p 51

Gebaseerd op:
– invnrs 1394 en 1441 (zie vorige stukje en hieronder),
– brief van Epe aan de Permanente Commissie dd 14 juni 1822, vermelding in brievenboek invnr 20,
– brief subcommissie Lisse dd 16 december 1822. ‘dringt aan op de spoedige plaatsing van de in de Ommerschans bij kontrakt optenemen persoon, als hebbende de Koninkl approbatie daarop reeds lang ontvangen –> de opzending toegestaan 18 december, berigt aan de directeur 21 december’, vermelding in brievenboek invnr 20,
– subcommissie Lisse dd 19 februari 1823, ‘zendt in de stukken van het personeel van de bedelaar Jan Lodewijks, waarvoor gekontrakteerd is en welke eerstdaags zal worden opgezonden’, vermelding in brievenboek invnr 20,
– subcommissie Lisse dd 27 februari 1823, ‘meldt het overlijden van den persoon, welke op het punt stond van bij kontrakt naar de Ommerschans te worden opgezonden’, vermelding in brievenboek invnr 20,
– brief minister van BZ dd 3 juli 1823, ‘zendt in 1 exemplaar van het door Z.M. op den 16 juny geapprobeerd kontrakt met de Armmeesteren der R. K. gemeente te Koudekerk, ter overname van eene bedelares → autorisatie tot opzending gegeven aan den schout van Koudekerk 10 july’, opschrift op brief invnr 66,
– brief van de schout van Koudekerk dd 19 juli 1823, ‘Verzoekt vanwege het Roomsch Kath Armbestuur aldaar, uit hoofde van het voortvlugten van de bedelares, waarvoor gekontrakteerd is, het kontrakt provisioneel buiten effekt te houden’, vermelding in brievenboek invnr 20,
– schrijfloon Van Konijnenburg komt van een kwitantie bij de financiële bescheiden, invnr 1021,
– over de staatscommissie ook de Star augustus 1822.

Alle F-contracten, vermelding in contractenboek invnr 1394, contracten zelf in invnr 1441:
F1: Wymbritseradeel – subcommissie, 5 januari 1822, 14 personen (niet bewaard gebleven) à f 30
F2: Delft – subcommissie, 7 februari 1822, 10 bedelaars (niet bewaard gebleven) à f 30
F3: Monnickendam – subcommissie, 11 maart 1822, één bedelaar, à f 30
F4: Epe – subcommissie, 20 juni 1822, één bedelaar, à f 30
F5: Lisse – subcommissie, september 1822, één bedelaar, à f 30
F6: Gravenhage – burgemeesteren, 20 september 1822, tien bedelaars, à f 40
F7: Gravenhage – subcommissie, 18 september 1822, vijf bedelaars, à f 40
F8: overheid 1000 bedelaars, 7 oktober 1822
F9: overheid 200 bedelaars, 1 februari 1823
F10: Leiden – subcommissie, 22 maart 1823, tien bedelaars, à f 40
F11: Leiden – subcommissie, 22 maart 1823, zes bedelaars, à f 40
F12: Utingeradeel – subcommissie, 19 juni 1823, twee bedelaars, à f 40