Verarmde en het regte spoor bijstere natuurgenooten, p 123

Opmerkingen over de persoon en opvattingen Sepp zijn gebasserd op
– brief Sepp aan de Permanente Commissie dd 8 april 1823, invnr 65,
– brief Sepp aan de Permanente Commissie dd 21 oktober 1824, invnr 71,
– artikel Sepp in de Star februari 1825 p 81-96,
– artikel Sepp in de Star juni 1823 p 490-518,
– artikel in Amstelodanum 1965 p 106 ev, door J. H. van den Hoek Ostende.
Over het nog niet laten komen van de Amsterdamse bedelaars wegens besmettelijke ziekte is er een brief van de Permanente Commissie aan Binnenlandse Zaken dd 16 november 1822, invnr 353, en de reactie daarop van Binnenlandse Zaken dd 27 november 1822, invnr 63.

NB: de kassier van de Commissie van Weldadigheid, Petrus Ameshoff, schrijft op 20 augustus 1818 aan de Permanente Commissie: ´De lectuur van het werkje Staats-huis­houdkundige Verhan­deling van den invloed eener mindere of meerdere beperking des grond-eigendoms op den landbouw der vol­ken toegepast op ons Vaderland, door G. van Leeuwen te Amsterdam bij J.C. Sepp zij UWE aanbevolen.´ invnr 48. Het is mij echter onbekend of dit een uitgave is van ´mijn´ Sepp of van een andere Sepp.