Ter bewaring van de rust en goede orde, p 110

Over het detachement:
– brief van de Permanente Commissie aan de koning dd 24 september 1822, invnr 353, waarin zij hem vraagt ‘te willen akkorderen, dat, op denzelfden voet als zulks in andere bedelaars-instituten te Hoogstraten en elders plaats heeft, ook in de Ommerschans moge worden geplaatst een militair detachement van 25 man met de noodige onderofficieren, tot bewaring der rust en goede orde aldaar’.
– besluit van Zijne Majesteit dd 29 Oktober N116, ‘verleenende aan de P.K. op haar verzoek een detachement van 1 off:, 1 serg, 4 korp, 1 tamboer en 20 man’.
– op 12 november 1822 vraagt de Permanente Commissie aan directeur Visser of er fatsoenlijk onderdak is voor een detachement, notitie in brievenboek invnr 20,
– op 13 november 1822 vraagt de ‘Kommissaris Generaal van Oorlog’ of het detachement kan komen, notitie in brievenboek invnr 20,
– op 17 november schrijft directeur Visser aan de Permanente Commissie dat hij het eigenlijk wel veel militairen vindt, maar dat er wel een onderkomen voor ze is, invnr 63,
– op 21 november 1822 schrijft de Permanente Commissie een ‘Missive aan den Koning, ter erkentelijke accusatie van den ontvangst van Z.M. Besluiten dato 29 October ll, betreffende de verleening van een militair detachement aan de Ommerschans (…)’, invnr 353.

Zie voor een overzicht van hoevenaars met de data van aankomst en de hoeves die ze betrekken de aantekeningen bij p 69.

Over de landbouw gaat het elke maand in de Star en in diverse brieven van Johannes van den Bosch, bijvoorbeeld in zijn brief van 2 december 1822 aan de Permanente Commissie, invnr 67, waar ook het citaat over ‘schoon zuiver inkomen’ uit komt.