Somtijds door eene ongepaste vrijpostigheid vervangen, p 178

Gebaseerd op;
– de Star maart en juni,
– het koninklijk besluit van 9 juli wordt gemeld door Binnenlandse Zaken aan de gouverneur van Groningen dd 19 juli 1823, GrA tg 800 invnr 310,
– besluit van de Permanente Commissie dd 9 juni 1823, ‘om de leden der Komm van Weld ter vergadering te konvoceren tegen 15 july aanstaande, ’s morgens ten 10 uur’, notitie in brievenboek invnr 20,
– ‘algemeen verslag wegens de staat der Maatschappij van Weldadigheid en der koloniën’, in de Star 1823 p 603 ev,
– financieel verslag, in de Star 1823 p 691 ev,
Vaderlandsche Letteroefeningen, G.S. Leeneman van der Kroe en J.W. IJntema, Amsterdam 1823, p 778, zie http://www.dbnl.org/tekst/_vad003182301_01/_vad003182301_01_0388.php?q=