Het Ommerkanaal, p 31

Gebaseerd op:
–brochure De kolonie Frederiksoord en de Maatschappij van Weldadigheid, Sneek, 1823, over­druk uit de Leeuwar­der Courant van 1820, te Sneek, bij F. Holtkamp, boekverkooper 1823, invnr 3507,
– brief van Benjamin v.d. Bosch aan de Per­manente Commissie dd 7 januari 1820, waarin hij een door hem ontvangen brief van Fenner citeert, invnr 54,
NB: Fenner gaat er wonen 22 maart volgens een aantekening bij het personeeloverzicht.
– brief van Johannes van den Bosch aan de Per­manente Commissie dd 7 maart 1820, invnr 54,
– brief van Johannes van den Bosch aan de Per­manente Commissie dd 24 maart 1820, invnr 54,
– brief van Johannes van den Bosch aan de Per­manente Commissie dd 1 april 1820, invnr 54,
– diverse berichten in de Star 1820, onder andere bij de kolonieberichten april en september,
– notulen van de Permanente Commis­sie dd 8 februari 1820, invnr 38,
– brief van Benjamin v.d. Bosch aan de Per­manente Commissie dd 22 mei 1820, invnr 55,
– Koninklijk Besluit dd 18 maart 1820 No 22, ‘houdende concessie aan de daarbij genoemde belanghebbenden tot het aanleggen der vaart, met vrijlating aan dezelve om zig, bij gebrek aan de noodige fondsen, te wenden tot Gedeputeerde Staten van Overijssel’, invnr 1300,
– ‘Pointen van vereeniging tusschen Zijne Excellentie den Generaal van den Bosch en den Heer van Dedem, nopens den afstand en de ruiling van gronden bij de Ommerschans enzov’, dd 23 april 1820, invnr 1300,
– brief van Johannes v.d. Bosch aan W.A. Ockerse dd 24 april 1820, invnr 55,
– contract met Ommen dd 25 mei 1820, invnr 960,
– over Ommerkanaal ook: http://www.historischcentrumoverijssel.nl/hcoroot/hoofdnavigatie/het_verhaal_over/De+Dedemsvaart/default.htm,
– ‘Lijst van stukken betrekkelijk de te graven vaart uit de Dedemsvaart naar Ommen, met korte aanwijzing van derzelver inhoud’, invnr 1302. NB: de lijst loopt tot 01-08-1838,
– door de Permanente Commissie ten behoeve van Ommen opgestelde conceptbrief aan Gedeputeerde Staten dd 21 februari 1821, invnr 352.