Het is bijna niet doenlijk deeze lieden langer opgesloten te houden, p 49

Gebaseerd op:
– de circulaire ´Voorwaarden waarop de Perma­nente Kommissie van Welda­digheid bereid is voor de overneming van bedelaars te kontrakteren´, invnr 1405. NB: in de circulaire wordt gemeld ‘Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 28 augustus 1821 no. 79’,
– contractenboek deel F, ‘Kontrakten met verschillende Autoriteiten, Korporatien en Sub-Kommissien van Weldadigheid, voor de plaatsing van personen in de kolonie de Ommerschans, tegen jaarlijksche betaling van f 30:- of f 40:- per hoofd, gedurende 16 jaren; – welke kontrakten door de Plaatselijke Besturen gegarandeerd en door het Gouvernement geapprobeerd zijnde, tot onderpand voor de daarop genegocieerde gelden bij de H.H. Vlaer en Kol berusten.’, invnr 1394,
– op deze basis gesloten en (deels) bewaard gebleven contracten, invnr 1441,
– de Star februari 1822,
– brief van Johannes van den Bosch aan de Permanente Commissie dd 11 november 1821, invnr 59,
– brief van Grietman Rengers aan de Permanente Commissie dd 12 november 1821, invnr 59,
– brief van de Permanente Commissie aan de Grietman en Assessoren van Wymbritseradeel dd 19 november 1821, invnr 352,
– brief van Johannes van den Bosch aan de Permanente Commissie dd 3 december 1821, invnr 59,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 6 december 1821, invnr 59,
– melding van tijdelijke desertie van enkele personen uit Wymbritseradeel en de overbrenging van andere naar de Ommerschans door de directeur dd 17 december 1821 in brievenboek invnr 20,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 30 december 1821, invnr 59.
– brief van de Permanente Commissie aan de subcommissie Delft dd 12 januari 1822, invnr 353,
– brieven uit Delft aan de Permanente Commissie, oa dd 16 mei 1822 en 30 mei 1822, gemeld in brievenboek invnr 20, met melding brief aan de directeur ‘wegens de aanvraag van plaatsing van 10 bedelaars’ dd 5 juni 1822,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 9 juni 1822, invnr 61

Enkele betrokken personen:
– Rengers, grietman Wymbritseradeel
Op bedelaarscontract geplaatse Wymbritseradelers:
– Auke Ultjes van der Zweep (1763)
– Jilletje Joukes Jaarsma, echtgenote van J.W. Boersma (1784), met vier kinderen: Jouke Jilles Boersma (1812), Anne Jilderts Boersma (1816), Rein Jilderts Boersma (1817) en Treintje Jilderts Boersma (1811)
– Willemke Derks Gorter, weduwe Visser (1779), met drie kinderen: Antje Sjoerts (1809), Pietje Sjoerts (1815) en Derkje Visser (1817),
– Trijnte Amkes van der Werf (1785), met drie kinderen: Amkes van der Werf (1808), Richtje van der Werf (1814) en Tjeerts van der Werf (1818).

Voor de tien Delftse bedelaars zie naamlijst eerste bedelaars A1 – A10.