Een man beneffens een gezadelt paard, p 137

Gebaseerd op
– Star januari 1823,
– inschrijfregister DrA tg 0137.01 invnr 422,
– mutatieregister invnr 1506,
– brief van vervangend directeur Falck aan de Permanente Commis­sie dd 4 januari 1823, invnr 64,
– door Falck gemaakt overzichtje van het personeelsbestand dat zich bevint bij de post van december 1822, invnr 63,
– ‘besluit der Permanente Kommissie wegens de definitieve aanstelling van ambtenaren in de kolonie de Ommerschans en bepaling van het vast trakte­ment an alle dezelve, van den 30 january 1823’, invnr 960,
– voor Jacob Vertraugott Harloff zie zijn file bij extra informatie –> employés,
– brief van director Visser aan de Permanente Commis­sie dd 22 december 1822 (dat Harloff geen winkel wil drijven), invnr 63,
– brief van Johannes vd Bosch aan de Perma­nente Commissie vanuit Frederiksoord dd 2 februari 1823, invnr 64,
– de employé die te voet komt is F.C. van Midlum, F.C.; zie voor hem een nog te maken file bij extra informatie –> employés,
– de nieuwe contracten worden beschreven in de Star van februari 1823 en in het jaarverslag dat is afgedrukt in de Star van augustus 1823,
– brief van Johannes vd Bosch aan de Perma­nente Commissie vanuit Frederiksoord dd 8 april 1823 met de plannen voor Veenhuizen, invnr 65,
– de inschrijvingen van aannemers voor Veenhuizen bevinden zich bij de post van 11 mei 1823, invnr 65.