mei 1820, bouwwerkzaamheden

Op maandag 22 mei 1820 schrijft directeur der koloniën Benjamin van den Bosch aan de permanente commissie, invnr 55:

 

Frederiksoord den 22 mei 1820

Ik heb de eer de Permanente Kommissie te informeren dat ik gisteren van de Ommer­schans ben geretourneerd en bevonden:

dat 12 wonin­gen gereed waren om daarin de huisgezinnen behoorlijk te kunnen vestigen en dat met eenige andere daartoe een begin ge­maakt was.

De muur die het plein zal om­geven was voor 2/3 gereed.

Er mankeer­de om dien arbeid te voltooijen, plus minus nog 30,000 steenen, die niet minder dan ƒ 8. te bekomen zijn.

Ik heb eene oude poort bij den ingang van ’t fort, die ook volgens ’t gevoelen van den 2 assessor geheel nutteloos was, doen afbreken en het schoonma­ken der stee­nen aanbesteed.

Waar door den arbeid aan genoemde muur kan voortge­zet en spoedig geeindigt zijn.

Het onder Directeurs­huis was mede bijna geheel gerepareerd, als mede een daar aan­staande woning, waar in ver­scheidene zeer goede kamers voor onder officieren en andere zoude gevonden wor­den.

Deze gebouwen, waar van de funda­menten geheel verzakt waren, scheenen vrij goed gerepareerd.

Ik geloof echter dat zeer be­paalde instructies voor de Heer Fenner dien­stig zijn zullen. Dewijl het mij toescheen dat hij niet altijd gelukkig is in de keusen van zijn middelen, waar door hij zijne anders niet kwade bedoelingen, zoekt te berei­ken, en gewoon is zijne gevoelens altijd voor de bes­te te houden.

Ik heb uit dien hoofden den arbeid slegts langzaam doen gaande houden, tot bij de komst van den 2 assessor alles zal nader zijn geregeld.

Ik heb het getal werklie­den, op 2 timmerlieden, 6 metse­laars en 4 voor den landbouw en lopende werk be­paald.

Onder laats­genoemde zijn 2 jongens en den bouw­meester begrepen. Laatsge­noemde heeft mij zeer wel voldaan. Hij was met zijne manschappen bezig een mistbult van sloot­aar­de, plaggen etc. te maken. Hij beklaag­de zich, dikwijls tot geheel ver­keerde arbeid geroepen te worden. Ik heb daarin mede eene bepaling gemaakt.

 

Volgens mij wordt alles wat nu gebouwd wordt weer afgebroken als in 1822 het bedelaarsgesticht wordt gebouwd.