februari 1823, extra grond aankopen

Op 18 februari 1823, invnr 64, schrijft Johannes van den Bosch vanuit Frederiksoord aan de permanente commissie:

 

Frederiksoord den 18 febr. 1823

WelEdele Heeren!

De koop van eenige percelen van de Heer van Dedem en zijne compagnons beneffens van een perceel veen is eindelijk gelukt, maar de heide grond heeft volstrekt niet min­der dan voor ƒ35- kunnen worden gekogt en bovendien blijft er nog een perceel van 30 morgen van een ander in liggen die tot die prijs zelfs niet heeft willen verkopen.

De gronden in deze omtrek zijn in het algemeen veel duurder dan overal elders en de omstan­digheden zijn van dien aard dat wij volstrekt deze grond behoeven daar anders dit jaar slechts 5 nieuwe hoeves kunnen worden aangelegd en dit getal is veel te gering om aan de menschen die wij tegemoet zien ar­beid te verschaffen.

Hier valt derhalve geen keus indien wij liever de grond zo veel goed­koper hebben kan men hier toe mijnes in­ziens besluiten.

Ik proponeer derhalve de kontrakten die de Heer van Royen hier ne­vens zend goedtekeuren.

De kosten na mijne aanbetaling zijn daar bij een hoofdvereischte, want gebrek aan geld is de eenige oorzaak die van Dedem als nog tot deze prijzen ge­bragt hebben.

Het vorige kontrakt heeft niet tot stand kunnen worden gebragt daar de Vos van Steenwijk en anderen geerfden een stuk vierde blok volstrekt weigerden te verko­pen tot ƒ35-, dit noemdende een spelprijs.
Ik hoop dat zij met hunne gronden zullen blijven zitten en daartoe is opperentie(?) als wij de grond van Dedem in de buurtschap van Hui­zinge gelegen verruilen tegen gronden aan de westzijde van de Schans.

Ik hoop dan dat wij met de nu gekogte gronden de hoeveel­heid van 1000 morgens bekomen zullen den dan zal ik hartelijk verheugd zijn. Wij zijn hier van alle kanten door smousen ingesloten die op de Maatschappij loeren als een gier op haar prooi en uit wiens klauwen wij ons zo spoedig doenlijk moeten redden.

Met betuiging van hoogachting heb ik de eer te zijn

UWelEd DWDienaar
J. van den Bosch

P.S. het sneeuwt en vriest hier wederom opnieuw. Wij hebben hier een zeer onaange­name winter voor onze werkzaamheden en die daar bij zo lang als ondienstig is.