Diverse bouwprojecten

Op 4 januari 1823, schrijft Johannes van den Bosch vanuit Fredriksoord aan de rest van de permanente commissie,  invnr 64:

 

Frederiksoord den 4 januarij 1823

WelEdele Heeren!

Ik heb de eer hier nevens aan de approbatie van de Permanente Kommissie te onderwer­pen onder

N1 in duplo het bestek en condi­tien van het gemaakte hek,

onder N2 het maken van 5 wijkmeesters woningen buiten de Schans,

onder N3 het maken van 6 secre­ten,

onder N4 het maken van een washuis,

N5 het bouwen van een turfschuur,

N6 het maken van kastjes op de zalen,

beneffens onder 7 en 8 twee stuks rekeningen van een­ige gemaakte objecten ten dienste der fa­briek, zieken en kinderzaal, tot welke post op die rekenin­gen voorkomende de drang der omstandigheid mij verplicht heeft qualificatie te verlenen, terwijl de overige bestekken of zijn conform het geakkordeerde ontwerp, of ingevolge toestemming der Kommissie.

Nuis heeft nog twee rekeningen ingeleverd geza­menlijk circa ƒ1500- uitmakende. Dan daarop heb ik gewigtige aanmerkingen te maken en zal die niet verzenden voor en al eer den aannemer daar omtrent die verandering ge­maakt heeft tot welke hij mijnes inziens ver­plicht is.
Met mijne beste wenschen met het inge­treden jaar verzoek ik mijne geachte medele­den de betuiging aantenemen dat ik mij ver­eer met hoogach­ting te zijn

HunWelEd DWDienaar
J. van den Bosch

P.S. bij een gemaakt verslag is het mij geble­ken dat de gezamentlijke gebouwen zo bin­nen als buiten de Schans voor ƒ100,000- zullen kunnen worden gezet, daar eenige bezuinigingen mogelijk zijn op het geene nog te doen valt.