december 1822, het garnizoen is aangekomen

NB: stukken hierover van vóór november moeten nog verzameld

 

Volgens het brievenboek Drents Archief, toegang 0186 invnr 20 komt dinsdag 5 november 1822 binnen:

Besluit van Z.M. dd 29 Oct: ll N116, verleenende aan de P.K. op haar verzoek een detachement van 1 off:, 1 serg, 4 korp, 1 tamboer en 20 man, ten gebruike aan de Ommerschans; met autorisatie op den Kommissaris Generaal van Oorlog om hieraan executie te geven

 

Volgens het brievenboek Drents Archief, toegang 0186 invnr 20 besluit de permanente commissie op dinsdag 12 november 1822 aan de directeur der koloniën te vragen of alles te Ommerschans voor het militair detachement in gereedheid is.

 

Volgens het brievenboek Drents Archief, toegang 0186 invnr 20 komt binnen op 13 november 1822 een brief van:

De Kommissaris Generaal van Oorlog, vraagt of het verleende detachement militairen ter bewaring der rust en orde aan de Ommerschans, zonder bezwaar der ingezetenen kan worden gehuisvest

 

Dat hadden ze net al gevraagd aan de directeur der koloniën en op zondag 17 november 1822, Drents Archief, toegang 0186 invnr 63, schrijft die aan de permanente commissie:

(…) aangaande de huisvesting aan de Ommer­schans van een detachement militairen za­mengesteld, zoo als daarbij is opgegeven dat, eene genoegzame plaats bevattene ka­serne voor de onder officier en verdere man­schappen is gebouwd; doch dat dezelve niet is voorzien van eenige huisraad noch meube­len, zoo als kribben met fournituren, of hang­matten, tafels, banken, kastjes, geweer rak­ken etc. etc. …

Voor den officier is geene plaats voorhan­den, die echter des noods in de genoemde kaserne zonder veel kosten zoude kunnen worden gemaakt.

Ook dien aangaande neem ik de vrijheid van deze gelegenheid gebruik te maken, aan de atten­tie der P.K. te addressee­ren, dat mijns er achtens een detachement van de bewuste sterkte door een onderofficier gekommandee­ert, voldoende zoude zijn, om het voorgestel­de doel te bereiken.

 

Op woensdag 20 november 1822, Drents Archief, toegang 0186 invnr 353, stuurt de permanente commissie een:

Missive aan den Komm Generaal van Oorlog, in antwoord op de zijne van 13 dezer, houdende verzoek om provisioneel slechts de manschappen of een gedeelte derzelve onder een onderofficier, op ’s Konings besluit van 29 Oct: ll, als een detachement aan de Ommerschans te plaatsen.

 

Op donderdag 21 november 1822, Drents Archief, toegang 0186 invnr 353, stuurt de permanente commissie een:

Missive aan den Koning, ter erkentelijke accusatie van den ontvangst van Z.M. Besluiten dato 29 October ll, betreffende de verleening van een militair detachement aan de Ommerschans en (…)

 

Op dinsdag 10 december 1822, Drents Archief, toegang 0186 invnr 63, meldt de commissaris-generaal van Oorlog meldt dat de helft van het detachement voor de Ommerschans, bestaande uit een sergeant, twee korporaals en tien fuseliers van het garnizoen van Zwolle vertrokken zijn, verzoekende echter ook spoedig van de andere helft militairen gebruik te maken. Ook houdt hij vast aan het opzenden van een officier, waarvoor nog een geschikte luitenant gezocht wordt.

 

Op zondag 22 december 1822, Drents Archief, toegang 0186 invnr 63, schrijft de directeur der koloniën aan de permanente commissie:

Eindelijk heb ik de eer de Permanente Kom­missie te rapporteren dat te Ommerschans is aangekomen een detachement militairen, bestaande uit 1 sergt., 2 korporaals en 10 fus. en dat nog plaats voor een volgend det. van gelijke grote is in gelegenheid gebragt.

 

Maar daarmee begint een schier eindeloos gedoe over de omstandigheden waarin die militairen zijn gehuisvest in een ‘kazerne’ op de zuidwal van de schans.