De namen kloppen niet

De directeur der koloniën schrijft op 9 maart 1823, aan de permanente commissie, Drents Archief, toegang 0186, invnr 64:

En eindelijk (…) aanmerkingen op de namen en niet overeenstemmen derzel­ver met die, welke op de aankondigingslijsten der bede­laars worden gevon­den;

dat ik dien aangaan­de reeds vroeger aan de Heer Adj. Direkteur von Hoff heb geschreven; waarop ZEGestr. mij antwoordde dat het scheen even die op­gaven onnauwkeurigheden moesten plaats hebben, waarschijnlijk aan de verschillende uitspraken in de onderschiedene provintien des Rijks, of wel dat bedelaars zich somtijds van een andere naam bediend hebben, toete­schrijven;

althans ZWEdGestr. vermeent met de meeste attentie de namen der bedelaars te hebben opgenomen; zelfs als ware het met de aankondi­gingslijsten in de hand:

ik zal dus de vrijheid neemen, om bij het opmaken der gevraagde nominatieve staat, twee kolonisten te doen trekken, beide geschikt voor de na­men en toenamen der bedelaars, te weten de een, voor de namen zoo als die zijn opge­geeven, de ander zoo als zij zich zelfs noe­men; ten einde door de vergelijking van beide met zekerheid over de bedoelde persoon te kunnen oordelen.