3 november 1822, verslag van de schans

Op zondag 3 november 1822, Drents Archief, toegang 0186 invnr 63, stuurt de directeur der koloniën:

Een brief van den korporaal Seyl aan den Chef van zijn Battl., niet wetende of dit ver­eischt wordt is hierdoor aan zijn verzoek voldaan.

 

Omdat die brief er nier meer bij zit (zal zijn doorgestuurd) is onduidelijk waar het over gaat. Verder schrijft de directeur:

De Permanente Kommissie ontvangt eindelijk hier door berigt aangaande mijne bevinding te Ommerschans;

de bedelaars welke reeds vroeger waren aangekomen zoals die van Delft, Namen & vrouwen van Hoorn, als me­de van de laatste die uit Brussel & Mons, vond ik even als te voren zeer te vreden.

Er heerscht een goede geest onder hun, terwijl het mij toescheen dat onder de mannen van Hoorn een zekere ontevredenheid en kwade wil bestond, hoewel ieder in het bijzonder mij hunne tevredenheid betuigde;

voorts was order in de zaalen, zo in het opstaan, eten en drinken, als op het veld.

Zeer voldoende ook scheen men vooral met het middageten bij zonder voldaan, hoewel het niet meer dan 7 duiten de portie kost.

P.S. hier zijn nog ingesloten de modellen als een voor 5 cent, een voor 1 cent & een voor ½ cent, tot gebruik aan de O.S. Duizend derzelve zullen ongeveer ƒ5- kosten.

 

Het laatste wordt in de samenvatting op de brief als volgt geformuleerd:

verzoekt autorisatie tot het doen maken van blikken lootjes, volgens bijgevoegde 3 modellen

Ik vermoed dat dit de lootjes zijn die aan de bedelaars gegeven worden als betaling voor hun werk en die ze aan het eind van de week weer moeten inleveren, zie de artikelen 5, 6 en 8 van het reglement voor de komptabiliteit.