25 januari 1825, brandschadeverzekering

Zie voor algemene informatie over de brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief deze pagina.

Dit is de ‘Akte van aandeel LG No 639-640 in dato 25 januari 1825

1e. kerkgebouw ten gebruike der gereformeerde en roomsch Katholieke gemeente tot eene school met daarin staande banken, tafels, predikstoel en altaar benevens een klein vertrek en daarbij staande een pastorie staande binnen de Ommerschans op eene binnenwal geq: met no 4 voor Drieduizend gulden.

2de eene schapenhok staande als voren bij de bakkerij geq. met no 12 voor Eenhonderd vijftig gulden.

3de Eene varkenshok staande als voren bij de bakkerij geq met no 13 voor zestig gulden.

4de een schuurtje of stalling staande als voren bij het huis van den adjunct directeur geq. met no 14 voor driehonderd gulden.

5de een magazijnkelder staande als voren voor tweehonderd gulden.

6de een veldwachterhuisje staande op den buitenwal voor tweehonderd gulden.

7de zeven boerenwoningen staande buiten de Ommerschans geq. met no 11 tot 17 ieder met eenduizend en tweehonderd guldens, te zamen achtduizend en vierhonderd guldens.

8ste Vier hooibergen staand als voren bij de boerenwoningen geq. met no 7 tot 10 ieder eenhonderd en twintig gulden, te zamen vierhonderd en tachtig gulden.

9de ene loots of stal staande bij het onder-direkteurshuis geq. no 3 voor tweehonderd guldens.

10e een bakkerij staande binnen de Ommerschans geq. met no 7 voor drieduizend en tweehonderd guldens.

11e een huisje waarin eene ververij staande als voren geq met no 8 voor vijfhonderd guldens.

12. een huisje waarin eene koffiebranderij staande als voren voor tweehonderdvijftig guldens

en alzoo te zamen zestienduizend negenhonderdnegentig guldens.

 

NB: de school annex kerk wordt opnieuw verzekerd op 11 februari 1830, zie de vermelding op deze pagina.