Nicolaas Wessels, bedelaar

Nicolaas Wessels wordt 25 juli 1823 de Ommerschans binnengebracht vanuit het gesticht te Hoorn. Hij krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 930.
Volgens die inschrijving is hij geboren in 1795 te ‘Offenwal’.
Nicolaas Wessels is vijf voet en twee palm lang, hij heeft een rond en blozend aangezicht en een lang voorhoofd, blauwe ogen, een spitse neus, een ronde kin, bruin haar en als bijzonder kenmerk ‘pokdalig’.

Nicolaas Wessels wordt 22 oktober 1824 ontslagen.

Maar 24 november 1824 wordt hij weer binnengebracht door de stad Assen. Hij krijgt op folio 388 van het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 696.

Hij is geboren in Duitsland en dat is de reden dat directeur Visser over hem schrijft in een brief dd 8 februari 1825 aan de Permanente Commissie (Drents Archief, tpegang 0186, invnr 72):
Eindelijk heb ik de eer hier bij overteleggen kopie van een besluit des Heeren Gouverneurs van Drenthe, houdende order tot afhalen aan de Ommerschans; transporteren over de grenzen van Nicolaas Wessels, zeker dezelfde als door de Perm. Kommissie bij haar bovenaangehaalde missive bedoeld met kennisgeving dat den Heer Harloff, hoe wel onzeker hoedanig te moeten handelen, die persoon, gisteren die order heeft laten volgen, zonder daartoe authorisatie van de Direktie der kolonien te hebben ontvangen. Ik neem de vrijheid de Perm. Kommissie te verzoeken mij wel te willen informeren hoedanig wij ons voortaan in dergelijke omstandigheden zullen behoren te gedragen.

Uit de bijgevoegde brief:

De Gouverneur der provintie Drenthe, geleezen den brief van den Staatsraad Administrateur voor het Armenweezen en de Gevangenissen dato 14 jan. 1825 N0 16, beantwoordende den onzen van 22 novemb. 1824 No 4.
Herzien de betrekkelijke retrouacta(?) gelet op de circulaire van Gedeputeerde Staten dato 19 meij 1824 N: 3.
Besluit art: 1
Den schout van Zuidwolde, aanteschrijven den gemeentelijken veldwachter te gelasten, om onverwijld zich te begeeven, naar de Ommerschans, en, bij de Direktie van het gesticht aldaar optevragen en overteneemen den persoon van Nicolaas Wessels te Offenwall bij Breemen geboren, 20 novemb. 1824, uit hoofde van bedelarij te Assen aangehouden, en van daar verkeerdelijk naar het etablissement gezonden, ten einde door hem naar Ommen te worden geleid.
en tegen afgifte van bewijs, aan de regeering dier gemeente overge­leeverd, om daarna door haar of door meedetusschenkomst van die der gemeente Hardenbergh, ingevolge de bestaande generale verordeningen over de grenzen van het Rijk te worden gebragt; zullende wegens het verrigte een toeverlaten verslag, bij ons worden ingewacht.

In het stamboek gemerkt A is bij Nicolaas Wessels genoteerd:
Gerequireerd door den Heere Staatsraad Administrateur voor het Armenwezen en der Gevangenissen, in dato 14 january 1825, en verder door Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Drenthe, in dato 23 jan: 1825, om over de grenzen van dit Rijk te worden getransporteerd.

18 augustus 2013, Wil Schackmann