Annegien Wolf, bedelaar

Annegien Wolf maakt deel uit van het Groninger transport dat wordt beschreven in De bedelaarskolonie p 134-137. Dat transport is eerder beschreven in Gens Nostra, jaargang 63, nummer 4/5 april/mei 2008, maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging, www.ngv.nl, waarbij met hulp van Petronella Elema veel genealogische gegevens over de deelnemers aan de reis zijn gevonden.
Zo ook:

Annegien Wolf, ged. 12-6-1795 te Groningen Martinikerk, beroep breidster, ovl. Groningen 11-6-1866, dochter van Elias Wolf en Anna Hinderks wonend Damsterdiep, tr. Groningen 30-3-1817 met Hendrik Brands A 428, uit de Ommerschans ontslagen 4-6-1825.

Moeder van Hanna Brands A 430.

 

Haar echtgenoot Hendrik Brands overlijdt door verdrinking, zie zijn file, en na haar ontslag komt zij daarop terug. Op 11 november 1825, Drents Archief, toegang 0186 invnr 76, stuurt de Administrateur van het Armenwezen een brief door van de gouverneur van Groningen:

Groningen, den 2 november 1825

Annegien Wolfs, weduwe Hindrik Brands, thans te Groningen woonachtig, doch die met wijlen haar man in de Ommerschans geplaatst is geweest, alwaar H. Brands de functien van veldwachter waarnam, en op eene noodlot­tige wijze in zijne ambtsverrigting den dood gevonden heeft, – sustineert, dat haar overleden man nog van de directie van voorgeschreven etablissement circa 12 gulden zoude competeren, en dringt bij mij aan om haar dat geld, ’t welk zij tegen den winter zeer behoeft, zoo mogelijk te bezorgen; tevens met eene behoorlijke doodakte van haren man.
UHoogEdGestr. hiervan kennis gevende, verzoek ik UHoogEdGestr. door derzelver tusschenkomst te willen bewerken, dat de verlangde doodakte aan mij worde overgezonden, zoo ook de gereclameerde penningen, bij aldien dezelve aan de opgemelde weduwe mogten competeren

De Gouverneur van de Provincie Groningen

In hetzelfde invnr bevindt zich een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 9 december 1825 met de zinssnede:

Verder ontvangt de Permanente Kommissie bij deeze extrakt uit de rekening in het bijzonder van den bed. kolonist H. Brands, benevens eene akte van deszelfs overlijden, en zulks in voldoening van het dien aangaande gevraagde bij hare missive van den 25 nov. N785

 

De daarbij horende papieren zijn niet aangetroffen. Of Annegien Wolfs nog geld gehad heeft van de Maatschappij weet ik niet.