A. Rodrigo, bedelaar

Ik kan A. Rodrigo in de registers niet vinden, maar op 23 februari 1826, invnr 77, schrijft de Administrateur voor het Armenwezen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken:

Onder de colonisten, vermeld op den mutatiestaat, gevoegd bij UWEd: missive van den 13 dezer, No 1037, bevinden zich J. Geurs (op het stamregister G. Geurs) No 99B en A. Rodrigo No 290B.
Van den eerstgenoemden is mij door UWEd: nimmer het domicilie van onderstand bekend gemaakt, terwijl op het stamboek van den laatstgenoemden wordt opgegeven dat hij hetzelve zoude hebben in de gemeente St Gilles.
Ik verzoek UWED: mij de renseignementen, omtrent Geurs voorhanden, mede te deelen, ten einde daaruit zijn domicilie van onderstand te ontdekken, en omtrent Rodrigo mij te informeren in welke provincie de hier bedoelde gemeente St Gilles gelegen is, dewijl er meer gemeenten van dezelfden naam bestaan.