Johannes Barends, bedelaar

Johannes Barends is al twee keer eerder opgenomen geweest, en had toen de bedelaarsnummers H 1849 en I 792, als hij maart 1843 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Arnhem en hij krijgt in het boek gemerkt L, Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 436, het bedelaarsnummer 2056.

Volgens die inschrijving is Johannes Barends geboren 3 februar1 1784 te Weesp en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.

Johannes Barends is 1,60 lang, hij heeft een ovaal aangezicht, zwartgrijs haar en blauwe ogen, spitse neus, ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Toenmalig archivaris in het gemeentearchief van Weesp Ida Kelderman gaf mij in 2010 een scan van een door Johannes Barends verzonden en zich in het gemeentearchief bevindende nieuwjaarswens voor de burgemeester van Weesp en de regenten van het gasthuis aldaar:

 

 

De tekst (transcriptie door Ida Kemperman):

Nieuwjaarswens

opgedragen aan de Weledelachtbaren Heer Burgemeester en Heeren Regenten van het Gasthuis te Weesp

Ik kan niet nalaten uedele met aanvang van het jaar 1844 Gods zegen naar ziel en ligchaam toe te wenschen,

hierbij voegende dat gijlieden tot heil en troost uwer familien en tot steun der armen lang moogt leven

en zoo ulieder levensdraad werde afgesneden in de eeuwige heerlijkheid moogt ingaan.

Dit is de wensch van Johannes Barends.

 

Er zit een briefje bij dat mogelijk verklaart waarom Johannes Barends zo blij en dankbaar is, maar wat gezien de ondertekening met een kruisje tevens duidelijk maakt dat deze nieuwjaarskaart niet door hem zelf geschreven is:

De ondergetekende H. Barents erkent door tusschenkomst van het Bestuur der Maatschappij van Weldadigheid op rekening van zijn pensioen vanwege de regering der stad Weesp te hebben ontvangen de somma van 14 gulden vijftig cents.

Ondertekent: Ommerschans den 23 novenber 1843

X – de handtekening van H. Barents.

Op de achterkant van de brief staat 1843 nr. 375 onderwerp De bedelaarskolonist Johannes Barends.

 

Dat ze het hier over H. Barents hebben in plaats van Johannes Barends is weer de gebruikelijke negentiende eeuwse slordigheid. Johannes Barends overlijdt op de Ommerschans 2 januari 1846.