Werklootsen, p 173

Gebaseerd op:
– aantallen deserteurs uit mutatieregister invnr 1506,
– brief van de Permanente Commissie aan de Minister van Binnenlandse Zaken dd 7 augustus 1823, ‘in antwoord op de zijne van 18 july omtrent de daarbij verlangde onderscheiding in de behandeling van bedelaars uit de werkhuizen en die welke buiten hunne gemeenten bedelende bevonden worden opgezonden’, invnr 354,
– jaarverslag van dominee Amshoff in de Star 1824 p 596-600,
– bijlage met opmerkingen over employés (waaronder Hoogstra) bij brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 20 december 1823, invnr 67,
– besluit der Permanente Commissie over employés (waaronder Hoogstra) dd 31 december 1823, invnr 960,
– aantekeningen in personeelsregisters 997, 998, 1003-1007,
– de latere carrière van Hoogstra na 1859 is te vinden in DrA tg 0137.01 invnr 51 (in tg 0137-01 invnr 52 staat die niet meer).
NB: éénmaal is er een minder gunstig bericht over Hoogstra: besluit Permanente Commissie dd 12 november 1849: ‘Bestraffing van den onderwijzer H.Hoogstra te Ommerschans uit hoofde van dronkenschap’. Uit Piel.
– over aardappelbrood zie De proefkolonie, er wordt ook over bericht in de Star van december 1823, p 942, en in het jaarverslag op p 605,
– brieven over nieuwbouw van Johannes van den Bosch dd 2 februari 1823, invnr 64, 12 maart 1823 (met conceptbesluit), invnr 64, 28 mei 1823 (met nieuw coneptbesluit), invnr 65. Op 27 juni 1823 neemt de permanente commissie het besluit, brievenboek invnr 20, maar dan wordt al druk gebouwd blijkens een brief van Johannes van den Bosch aan de Permanente Commissie dd 3 juni 1823 over de voortreffelijke eigen bouwsels van kolonisten, invnr 65,
– de gebouwen worden ook genoemd in de brandpolissen, invnrs 1295-1296,
– en er wordt over bericht in de Star van juli en september 1823,
– de boomkwekerij wordt genoemd in brief Johannes aan de Permanente Commissie dd 1 maart 1823, invnr 64, in een reisverslag in de Vaderlandsche Letteroefeningen, G.S. Leeneman van der Kroe en J.W. IJntema, Amsterdam 1823, p 778, zie http://www.dbnl.org/tekst/_vad003182301_01/_vad003182301_01_0388.php?q= en in de Star van december 1823.

Haaije Hoogstra zou zijn geboren in 1795, hij overlijdt 16 mei 1875 te Balk­brug, hij is getrouwd met Geertien Kamps (1794), ze hebben twee dochters (1822 & 1823).