Niet tot den veld- of eenige anderen arbeid bekwaam, p 146

Gebaseerd op:
– brief van de Permanente Commissie aan de minister van binnenlandse zaken dd 29 maart 1823, invnr 354,
– bij die brief gevoegde ‘kopie van eenen van de doctor in het Bedelaars Etablissement aan de Ommerschans ingekomen staat, bevattende een getal van 57 personen, welke bij, of eenigen tijd na derzelver aankomst, zijn bevonden geheel en al ongeschikt te zijn tot den arbeid, uit hoofde der ligchaamsgebreken en ongeneeslijke kwalen, welke op dezen staat zijn vermeld’ (die lijst is gedateerd 18 maart).
De volledige tekst van de brief en de lijst staan op de site.

Verder:
– nog een brief van de Permanente Commissie aan de minister van binnenlandse zaken dd 29 maart 1823, invnr 354, ‘bevattende eenige aanmerkingen op het in de Ommerschans aangekomen transport van 89 bedelaars uit het gesticht te Brugge’,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie ook dd 29 maart 1823, invnr 64.