Moeijelijkheden en botsingen, p 126

Gebaseerd op
– vermelding van een brief van Binnenlandsche Zaken aan de gouverneur van Overijssel dd 26 november 1822, in Piel onder het kopje De verpleegden in de Ommerschans,
– brieven van de Permanente Commissie aan minister Binnenlandse Zaken en aan prins Frederik van 6 december 1822, invnr 353,
– circulaire van de Permanente Commissie dd 24 december 1822 ‘aan de Heeren Gouverneurs der Noordelijke Provincien, houdende opgave van het getal Bedelaars, dat door elk, ingevolge zijne majesteits besluit van 6 november 1822 N15, en tot volmaking van het met den Minister gekontrakteerde getal van 1000, overeenkomstig dat kontrakt, naar de Ommerschans kan worden opgezonden.’, invnr 353.