Het hoofd des bestuurs blijft verantwoordelijk, p 108

Koninklijk Besluit 6 november 1822 No 15, GrA tg 800 invnr 215. De reacties erop vanuit de Maatschappij zijn talrijk, maar bijvoorbeeld in het financieel jaarverslag 1823, ‘gunstige en hoogstvererende besluiten van zijne majesteit’, Star september 1823 p 691 ev, in de brief van Faber van Riemsdijk aan bankier Kol, met opschrift ‘konfidentieel’ dd 30 november 1822, invnr 353, ‘uitgebreiden werkkring’.

NB: Door de onduidelijkheden in het besluit ontvangt de Permanente Commissie veel brieven van gouverneurs die ‘hieromtrent geëlucideerd’ wensen te worden.
NB: Overigens heeft de koning veel suggesties van de Permanente Commissie overgenomen, bijvoorbeeld over de koppeling aan ledenwerving, zoals in een besluit van de Permanente Commissie dd 22 juli 1822, ‘om aan Z.M. den Koning een voorstel te doen omtrent de beteugeling der bedelarij, door die te verbieden en de bedelenden in de etablissementen der Mij te vestigen, en wegens de vinding der bestedingssom van f 35,- per hoofd, in betrekking met de uitbreiding der deelneming in de Mij’, besluit genoteerd in brievenboek invnr 20.