Dan met dieven kan men dieven best vangen, p 155

Gebaseerd op:
– restantje Sepp (zie vorige stukje),
– brief van Johannes vd Bosch aan de Perma­nente Commissie dd 29 april 1823, invnr 65,
– deserties uit mutatieregister invnr 1506,
– besluit van de Permanente Commissie dd 15 maart 1823, invnr 960, luidende ‘Uit den dienst der Maatschappij, wordt, uit hoofde van het zich te buiten gaan aan sterken drank, ontslagen den veldwachter aan de Ommerschans Van Gielen.
In deszelfs plaats word definitievelijk benoemd en aangesteld den persoon van Blätter, sedert eenigen tijd in het etablissement aan de Ommerschans werkzaam op een wekelijkschen salaris van ƒ2,50 in geld en ƒ2,70 in verstrekkingen’,
– de door Johannes van den Bosch bij zijn brief van 29 april 1823, invnr 65, gevoegde concept-besluiten, worden door de Permanente Commissie omgezet in besluiten, allemaal terug te vinden in invnr 985:
– 1 mei 1823, besluit omtrent de levensmiddelen, het onderhoud per hoofd in de Ommerschans provisioneel van f 1,27 tot f 1,50 te brengen,
– 1 mei 1823, besluit betrekkelijk de voorzorgen ter verzekering van de goede order in de Ommerschans,
– 4 mei 1823, besluit als hierboven 1 mei 1823 en de verdere bepaling betrekkelijk de verdiensten tot de voeding in het gesticht,
– 4 mei 1823, besluit als hierboven 1 mei 1823 en de verdere bepaling omtrent de opzigters der zalen, dat dezelve voorzien worden van hartvangers en pistolen, benevens het aanstellen van één veldwachter te paard en nog drie anderen.